78STE DANILITH NOKERE KOERSE

WOENSDAG 13 MAART 2024

Privacyverklaring NOKERE SPORT VZW

Nokere Sport vzw, met zetel te 9771 Kruisem, Waregemsestraat 30, RPR Oudenaarde en KBO-nr. 0428.858.576 (hierna “Nokere Sport”), verzamelt persoonsgegevens van gebruikers die een bestelling plaatsen via de webshop op haar website, en/of personen die met haar samenwerken, als sponsor, leverancier, medewerker … of die het contactformulier invulden op haar website of via haar sociale media kanalen. Zij zal deze persoonsgegevens verwerken met het grootste respect voor de privacy van de gebruiker en in het bijzonder met inachtneming van (i) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of “AVG”) en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, of latere regelgeving van deze aard en treedt daarbij, behoudens andere afspraken, op als verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Volgende soorten persoonsgegevens kunnen daarbij worden verzameld en verwerkt:

  • Identiteit- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, identiteitskaartnummer of rijksregisternummer;
  • Persoonlijke gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit, desgevallend werkgever of mandaatgever.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend in het kader van de activiteiten en evenementen die georganiseerd zullen worden door Nokere Sport. Het betreft daarbij in het bijzonder, maar niet beperkt, de volgende doeleinden, waarbij de verzameling en verwerking gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de evenementen en activiteiten waarvoor tickets gekocht worden of via sponsoring verkregen werden, worden, alsook om verkochte producten uit de webshop te kunnen versturen naar de geadresseerde (rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst);
  • Om gebruikers, medewerkers, partners, sponsors… ook in de toekomst, te informeren over haar activiteiten en/of gelijkaardige producten ondermeer via direct marketing, alsook voor het versturen van nieuwsbrieven, sponsorbrochures en uitnodigingen voor evenementen en activiteiten georganiseerd door Nokere Sport of de gebruikers te informeren over haar activiteiten (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang/toestemming betrokkene);

De toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden door de gebruiker, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerking voor de intrekking daarvan.

Nokere Sport zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

In geval van vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens, of een vraag om inzage, verbetering, beperking, overdracht of wissen van persoonsgegevens, alsook bij een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, kan iedere betrokkene hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Nokere Sport op het e-mailadres info@nokerekoerse.be, op de zetel van Nokere Koerse te 9771 Kruisem, Waregemsestraat 30 of op het telefoonnummer [0479/930671]. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Nokere Sport zijn bevoegd ingeval van betwistingen.

Deze verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd door Nokere Sport, via een wijziging op haar website.