78STE DANILITH NOKERE KOERSE

WOENSDAG 13 MAART 2024

Algemene voorwaarden

Nokere Sport vzw
Waregemsestraat 30
9771 KRUISEM

0428.858.576
BE0428.858.576
RPR Gent afdeling Oudenaarde

M: info@nokerekoerse.be
T: 09/383.54.31

(hierna ‘Nokere Sport’)

Artikel 1: Algemene voorwaarden – Productinformatie


1.1. Nokere Sport biedt de bezoekers van haar website (www.nokerekoerse.be) de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen (hierna de “Webwinkel”).


Deze algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de Webwinkel (hierna de “Klant”). Vooraleer de Klant zijn bestelling kan plaatsen en afronden, moet hij deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

1.2. De door Nokere Sport aangeboden producten (hierna de “Producten”) bevatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot, tickets voor evenementen en activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met Nokere Sport.

Nokere Sport kan haar aanbod van Producten steeds eenzijdig wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Nokere Sport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet meer beschikbaar zijn van een Product.

1.3. De Producten worden afgebeeld en zo nauwkeurig en correct mogelijk beschreven op de relevante webpagina’s van de Webwinkel. Nokere Sport kan evenwel niet garanderen dat de kleuren en details van de in de Webwinkel afgebeelde Producten volledig identiek zullen zijn aan de Producten die de Klant zal ontvangen. Ingevolge bepaalde fotografische technieken of het gebruik van bepaalde internetbrowsers, kunnen er namelijk minieme verschillen zijn tussen het in de Webshop afgebeelde Product en het Product dat de Klant ontvangt.


Artikel 2: Prijs – Betaalwijze


2.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De kosten voor betalingstransacties zijn inbegrepen in de prijs. De kosten voor levering worden afzonderlijk aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals woordelijk omschreven op de relevante webpagina’s van de Webwinkel. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.2. Producten die verkocht worden via de Webwinkel kunnen worden betaald door middel van [Bancontact, Mastercard, Visa, Belfius, …].

2.3. Nokere Sport kan de prijzen voor haar Producten en de door haar aanvaarde betaalmethoden steeds eenzijdig wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Kennelijke vergissingen of fouten in de prijs binden Nokere Sport niet.

Artikel 3: Levering, termijnen en uitvoering van de overeenkomst

3.1. Tickets

Na de betaling online worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs automatisch per e-mail verstuurd naar het door de Klant opgegeven e-mailadres binnen maximaal [drie] werkdagen te rekenen vanaf de bestelling door de Klant.

Deze e-tickets zijn in pdf-formaat en zijn voorzien van een QR-code. Bij toegang tot het evenement waarop het e-ticket betrekking heeft, moet het e-ticket (digitaal of geprint) worden voorgelegd aan de medewerkers van Nokere Sport.

Door een e-ticket aan te kopen voor een evenement of activiteit georganiseerd door Nokere Sport, bevestigt de Klant op eigen risico deel te nemen aan het evenement of de activiteit. Hij aanvaardt hierbij dat Nokere Sport niet verantwoordelijk is voor het verlies van e-tickets, noch verantwoordelijk is voor diefstal van persoonlijke materialen en gebeurlijke ongevallen tijdens het evenement of de activiteit waarop het ticket betrekking heeft en ontslaat Nokere Sport van alle aansprakelijkheid in dat kader.

Wijzigingen in het programma van het evenement of de activiteit geven de Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs van het e-ticket.

3.2. Andere Producten

Alle andere Producten die besteld worden via de Webwinkel worden uitsluitend geleverd in België op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De Klant is verantwoordelijk voor het meedelen van een correct leveringsadres. Nokere Sport kan niet aangesproken worden voor leveringen die niet (tijdig) konden doorgaan door de opgave van een foutief leveringsadres door de Klant. Bijkomende kosten en lasten verbonden aan een eventuele foutieve levering, zullen aangerekend worden aan de Klant. De bij de bestelling aangegeven leveringskosten zijn hoedanook ten laste van de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen 3 werkdagen na ontvangst van de levering worden gemeld aan info@nokerekoerse.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de Klant opdracht heeft gegeven aan de vervoerder om de Producten te vervoeren en deze keuze niet door Nokere Sport werd aangeboden.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Nokere Sport.

4.1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van andere Producten dan tickets te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail met ontvangstbevestiging) Nokere Sport op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant moet de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld aan Nokere Sport, terugzenden of overhandigen aan Nokere Sport. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, beschadigd of gewijzigd is, behoudt Nokere Sport zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering, beschadiging of wijziging van een Product die het gevolg is van het gebruik van het Product door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, dit onverminderd haar recht om de terugzending te weigeren. Enkel artikelen die zich onbeschadigd of ongewijzigd in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

4.2. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor ticketbestellingen voor evenementen en activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met Nokere Sport.

Artikel 5: Garantie

Op de geleverde Producten andere dan e-tickets, geldt de wettelijke garantie van 2 jaar wat betreft conformiteit van goederen, dit te rekenen vanaf de dag van de levering.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 6: Klantendienst


De klantendienst van Nokere Sport is bereikbaar op het telefoonnummer (+32)(0)9/383.5431 , via e-mail op info@ nokerekoerse.be of per post op het volgende adres Waregemsestraat 30, te 9771 KRUISEM. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 7: Privacy

Nokere Sport verwerkt de persoonsgegevens waarover zij beschikt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals beschreven in haar privacybeleid. Haar privacybeleid kan geraadpleegd worden op [hyperlink naar privacy policy].

Artikel 8: Aantasting geldigheid


Indien een bepaling van de Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken te zijn, zal deze nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid beperkt blijven tot de betrokken bepaling en zonder invloed zijn op de nietigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel 9: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing op de verhoudingen tussen de klant en Nokere Sport.

Alle geschillen in verband met het bestaan, de rechtsgeldigheid van of de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Nokere Sport zullen definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Oudenaarde.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Nokere Sport vzw
Waregemsestraat 30
9771 KRUISEM
info@nokerekoerse.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.